Verksamhet

In English

Miljö policy

 

 

Optipro tillhandahåller konsulttjänster inom energisektorn. För att integrera miljöhänsynen i verk- samheten har denna miljöpolicy utarbetats.

Miljöarbetet inom Optipro skall vara en integrerad del av verksamheten och skall med stöd av ny kunskap och erfarenhet kontinuerligt utvecklas. Varje anställd skall känna ett personligt ansvar för en långsiktigt låg miljöbelastning.

All miljöpåverkande verksamhet skall ske med beaktande av belastningen på miljön och hus- hållning med naturresurser och energi. När så är möjligt skall återanvändning och/eller återvinning beaktas.

Vid långväga resor skall alltid alternativet att resa med tåg beaktas.

Lagar och förordningar skall uppfyllas med marginal.

Likvärdiga miljökrav med de vi ställer på vår egen verksamhet skall eftersträvas hos leverantörer.